Regulamin korzystania z Usługi Moje kanały

I. Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usługi Moje kanały w Serwisie tv.wp.pl.
 2. Serwis tv.wp.pl oraz Usługa Moje kanały są udostępniane Użytkownikom przez "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.980.024,- złotych (wpłacony w całości) oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących WP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Korzystanie z Usługi Moje kanały odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Moje kanały, a w szczególności przesłanie do WP Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi, jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  2. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  3. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie;
  4. zawarciem przez Użytkownika z WP umowy o korzystanie z Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Moje kanały.
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi Moje kanały na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych, oraz
  2. korzysta z Usługi w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika i/lub innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług.
 3. WP – oznacza "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną w Gdańsku przy ul. Traugutta 115C.
 4. Portal Wirtualna Polska – oznacza portal internetowy prowadzony przez WP w domenach internetowych, do których przysługują prawa WP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl.
 5. Serwis lub Serwis tv.wp.pl – oznacza Serwis internetowy udostępniany przez WP pod adresem internetowym www.tv.wp.pl.
 6. Formularz – oznacza strony internetowe w Serwisie, które umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi oraz zawarcie z WP umowy o świadczenie Usługi, a także strony internetowe w Portalu Wirtualna Polska, które umożliwiają założenie Konta Portalu Wirtualna Polska, Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez WP i zalogowanie się do Portalu Wirtualna Polska.
 7. Konto Portalu Wirtualna Polska – oznacza konto w rozumieniu Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska, zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.profil.wp.pl.
 8. Konto poczty elektronicznej udostępnianej przez WP - oznacza konto bezpłatnej lub komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, udostępniane zgodnie z postanowieniami – w zależności od rodzaju poczty, z której korzysta Użytkownik - Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, zamieszczonych na stronach internetowych dostępnych pod adresem internetowym www.poczta.wp.pl.
 9. Usługa lub Usługa Moje kanały – oznacza świadczoną przez WP dla Użytkownika w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości dokonywania, zapisywania i zmieniania (w tym usuwania) wyboru interesującego Użytkownika operatora telewizji kablowej lub cyfrowej oraz interesujących Użytkownika stacji i audycji telewizyjnych, spośród operatorów, stacji i audycji telewizyjnych dostępnych w Serwisie, w celu prostszego i szybszego wyszukiwania przez niego w Serwisie informacji o oferowanych przez tego operatora stacjach telewizyjnych, audycjach telewizyjnych prezentowanych przez daną stację telewizyjną oraz o terminie i godzinie emisji oraz tematyce danej audycji telewizyjnej.
 10. Mój dostawca lub funkcjonalność Mój dostawca – oznacza powierzchnię Serwisu oraz formy i możliwości (w tym techniczne) udostępniane Użytkownikowi w ramach Usługi, umożliwiające mu dokonywanie, zapisywanie i zmianę (w tym usuwanie) wyboru interesującego Użytkownika operatora telewizji kablowej lub cyfrowej w celu prostszego i szybszego wyszukania przez niego w Serwisie informacji o oferowanych przez tego operatora stacjach telewizyjnych.
 11. Moje listy kanałów lub funkcjonalność Moje listy kanałów – oznacza powierzchnię Serwisu oraz formy i możliwości (w tym techniczne) udostępniane Użytkownikowi w ramach Usługi, umożliwiające mu dokonywanie, zapisywanie i zmianę (w tym usuwanie) wyboru interesujących Użytkownika stacji telewizyjnych w celu prostszego i szybszego wyszukania przez niego w Serwisie informacji o oferowanych przez tą stację audycjach telewizyjnych.
 12. Mój notes lub funkcjonalność Mój notes – oznacza powierzchnię Serwisu oraz formy i możliwości (w tym techniczne) udostępniane Użytkownikowi w ramach Usługi, umożliwiające mu dokonywanie, zapisywanie i zmianę (w tym usuwanie) wyboru interesujących Użytkownika audycji telewizyjnych w celu prostszego i szybszego wyszukania przez niego w Serwisie informacji o terminie i godzinie emisji oraz tematyce tych audycji.
 13. Login – oznacza login przybrany przez Użytkownika w Koncie Portalu Wirtualna Polska.

III. Zasady korzystania z Usługi.

 1. Usługa umożliwia Użytkownikowi dokonywanie, zapisywanie i zmienianie (w tym usuwanie) w Serwisie wyboru interesującego go operatora telewizji kablowej lub cyfrowej oraz interesujących go stacji i audycji telewizyjnych, spośród operatorów, stacji i audycji telewizyjnych dostępnych w Serwisie, w celu prostszego i szybszego wyszukania przez niego w Serwisie informacji o oferowanych przez tego operatora stacjach telewizyjnych, audycjach telewizyjnych prezentowanych przez daną stację telewizyjną oraz o terminie i godzinie emisji oraz tematyce danej audycji telewizyjnej.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi za pomocą funkcjonalności Mój dostawca, Moje listy kanałów i Mój notes oraz odpowiednich Formularzy udostępnionych w Serwisie.
 3. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez WP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie przez Użytkownika z Usługi.
 4. Zapisanie wyboru interesującego Użytkownika operatora telewizji kablowej lub cyfrowej następuje z użyciem plików tekstowych zwanych cookies, które serwer WP zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika.
 5. Zapisanie wyboru interesujących Użytkownika stacji telewizyjnych następuje:
  1. w przypadku, gdy nie jest on zalogowany do Portalu Wirtualna Polska w czasie korzystania z funkcjonalności Moje listy kanałów – z użyciem plików, które zostają zapisane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika (z użyciem mechanizmu localStorage);
  2. b) w przypadku, gdy jest on zalogowany do Portalu Wirtualna Polska w czasie korzystania z funkcjonalności Moje listy kanałów – na serwerze WP lub/i z użyciem plików, które zostają zapisane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika (z użyciem mechanizmu localStorage), w zależności od decyzji Użytkownika.
 6. Zapisanie wyboru interesujących Użytkownika audycji telewizyjnych wymaga zalogowania się Użytkownika do Portalu Wirtualna Polska i następuje na serwerze WP.
 7. WP informuje, że w wypadku zapisywania określonego wyboru Użytkownika wyłącznie za pomocą cookies lub plików, które zostają zapisane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika (z użyciem mechanizmu localStorage), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie III.4 i III.5 Regulaminu, wyłączenie mechanizmu cookies lub usunięcie cookies lub danych prywatnych w przeglądarce internetowej Użytkownika spowoduje utratę zapisanego wyboru Użytkownika
 8. W ramach korzystania z funkcjonalności Mój dostawca, Użytkownik może dokonać wyboru jednego operatora telewizji kablowej lub cyfrowej oraz może w każdym czasie dokonać zmiany tego operatora.
 9. W ramach korzystania z funkcjonalności Moje listy kanałów, Użytkownik może utworzyć do trzech publicznych list kanałów oraz do pięciu prywatnych list kanałów, określonych w punkcie III.10 i III.11 Regulaminu.
 10. Przez publiczną listę kanałów Użytkownika rozumie się listę kanałów utworzoną w Serwisie przez Użytkownika zalogowanego do Portalu Wirtualna Polska w czasie korzystania z funkcjonalności Moje listy kanałów, która została przez niego upubliczniona (udostępniona innym osobom) oraz zapisana na serwerze WP pod indywidualnym adresem internetowym, który Użytkownik może udostępnić innym, wybranym przez siebie osobom, w celu zapoznania się przez te osoby z treścią listy (stacjami telewizyjnymi wybranymi przez Użytkownika). Użytkownik udostępnia adres internetowy utworzonej przez niego publicznej listy kanałów innym osobom za pośrednictwem środków komunikowania się wybranych przez Użytkownika. Osoby, którym Użytkownik udostępnił publiczną listę kanałów mogą zapoznawać się z jej treścią do czasu usunięcia tej listy lub zmiany statusu tej listy z publicznej na prywatną przez Użytkownika oraz nie mogą dokonywać zmian na tej liście. Jeżeli osoby wskazane w zdaniu poprzednim są równocześnie Użytkownikami Usługi, mogą zapisać publiczną listę kanałów innego Użytkownika z użyciem plików, które zostają zapisane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika (z użyciem mechanizmu localStorage), z tym zastrzeżeniem, że każdy Użytkownik Usługi może zapisać łącznie do trzech publicznych list kanałów innych Użytkowników. Zmiany publicznej listy kanałów dokonane przez Użytkownika, który ją utworzył są widoczne dla osób, którym Użytkownik udostępnił tą publiczną listę kanałów.
 11. Przez prywatną listę kanałów Użytkownika rozumie się listę kanałów utworzoną przez Użytkownika w sposób określony w punkcie III.5 Regulaminu, która nie została przez niego upubliczniona (udostępniona innym osobom) i jest widoczna wyłącznie dla Użytkownika.
 12. Użytkownik może nazwać swoją publiczną i prywatną listę kanałów własnym określeniem. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, listy kanałów Użytkownika zostaną automatycznie oznaczone przez WP kolejnymi numerami, począwszy od numeru 1. Użytkownik może zamieścić w nazwie swojej listy taką liczbę znaków, jaka będzie możliwa do wpisania w polu Formularza służącego do określenia nazwy.
 13. Użytkownik może w każdym czasie upublicznić swoją prywatną listę kanałów, z zastrzeżeniem spełnienia przez Użytkownika warunków określonych w punkcie III.10 Regulaminu.
 14. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany statusu swojej publicznej listy kanałów z listy publicznej na listę prywatną, po uprzednim zalogowaniu się do Portalu Wirtualna Polska. W takim przypadku, publiczna lista kanałów Użytkownika przestanie być widoczna dla osób, którym udostępnił on indywidualny adres internetowy takiej listy.
 15. Publiczna lista kanałów Użytkownika udostępniana jest przez Użytkownika innym osobom pod indywidualnym adresem internetowym, właściwym dla tej listy.
 16. W ramach korzystania z funkcjonalności Mój notes, Użytkownik może dokonywać wyboru, zapisywać i zmieniać (w tym usuwać) interesujące go audycje telewizyjne, przy czym może on zapisać do trzydziestu audycji na każdy dzień na nadchodzący tydzień. Audycja telewizyjna zostaje zapisana przez Użytkownika w ramach Usługi wyłącznie do upływu dnia emisji tej audycji. W ramach Usługi, Użytkownik może zapisywać wyłącznie audycje, które nie zostały jeszcze wyemitowane i których emisja jeszcze się nie rozpoczęła.
 17. Użytkownik korzysta z treści Serwisu tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i na własny użytek oraz zgodnie z przeznaczeniem i treścią Usługi określonej w Regulaminie. Oznacza to w szczególności, że Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i korzystania z treści Serwisu w celach tworzenia własnych baz danych lub/i serwisów internetowych lub/i stron internetowych oraz w celach zarobkowych. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek działań mających na celu niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu korzystanie z treści Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez WP w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego punktu Regulaminu.
 18. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.
 19. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że udostępnione przez niego publiczne listy kanałów będą nieodpłatnie czytane przez inne osoby;
  2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie przez inne osoby udostępnionych przez niego publicznych list kanałów;
  3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że udostępnione przez niego publiczne listy kanałów rozpowszechniane są wraz z Loginem Użytkownika.

IV. Warunki korzystania z Usługi.

 1. Korzystanie z funkcjonalności Mój dostawca i Moja lista kanałów wymaga spełnienia przez Użytkownika minimalnych warunków technicznych określonych w punkcie V.1 Regulaminu oraz korzystania przez Użytkownika z mechanizmu cookies, z zastrzeżeniem punktu IV.2 Regulaminu. Korzystanie z funkcjonalności Moja lista kanałów wymaga spełnienia przez Użytkownika minimalnych warunków technicznych określonych w punkcie V.1 Regulaminu oraz korzystania przez Użytkownika z mechanizmu localStorage, z zastrzeżeniem punktu IV.2 Regulaminu.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Mój notes, zapisanie wyboru interesujących Użytkownika stacji telewizyjnych na serwerze WP, utworzenie i udostępnianie publicznej listy kanałów przez Użytkownika, o której mowa w punkcie III.10 Regulaminu oraz zmiana statusu listy kanałów Użytkownika, o której mowa w punkcie III.13 i III.14 Regulaminu wymaga spełnienia przez Użytkownika minimalnych warunków technicznych określonych w punkcie V.1 Regulaminu oraz dokonania następujących czynności (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):
  1. założenia Konta Portalu Wirtualna Polska w rozumieniu Regulaminu określonego w punkcie IV.7 Regulaminu;
  2. udostępnienia WP adresu poczty elektronicznej Użytkownika w Formularzu Konta Portalu Wirtualna Polska lub założenia Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez WP w rozumieniu Regulaminów określonych w punkcie IV.7 Regulaminu;
  3. zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska;
  4. zaakceptowania przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, postanowień Regulaminu;
  5. wyrażenia przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych – przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi.
 3. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 i IV.2 Regulaminu, korzystanie z Usługi może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z Usługi.
 4. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.2 Regulaminu odbywa się za pomocą Formularzy dostępnych w Serwisie i w Portalu Wirtualna Polska.
 5. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe, a następnie przesłać ten Formularz drogą elektroniczną do WP poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
 6. Do czynności związanych z założeniem i posiadaniem przez Użytkownika Konta Portalu Wirtualna Polska zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska, zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.profil.wp.pl. Do czynności związanych z założeniem i posiadaniem przez Użytkownika Konta poczty elektronicznej udostępnianej przez WP zastosowanie mają – w zależności od rodzaju poczty, z której korzysta Użytkownik – postanowienia Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, zamieszczonych pod adresem internetowym www.poczta.wp.pl.
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez WP dla celów związanych z korzystaniem z Usługi (tych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi, które wymagają uprzedniego zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska). Dane osobowe przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przetwarzane będą przez WP dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach.
 8. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przedstawicieli ustawowych i opiekunów prawnych Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest WP.
 9. WP informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi w przypadku funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi po uprzednim zalogowaniu się do Portalu Wirtualna Polska oraz że Użytkownikom i przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi po uprzednim zalogowaniu się do Portalu Wirtualna Polska, jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z tych funkcjonalności. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez WP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach, w przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi po uprzednim zalogowaniu się do Portalu Wirtualna Polska, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi.
 11. Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika.
 12. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia WP do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi tych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi, które wymagają uprzedniego zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska.
 13. Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie do WP Formularza przeznaczonego do korzystania z Usługi, jest równoznaczne z:
  1. złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
  2. złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
  3. upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Usługi;
  4. upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach;
  5. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Formularze mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka Internetowa zgodna z technologią HTML5 z włączoną obsługą języka programowania JavaScript, w szczególności Explorer 8.0 lub wersje wyższe albo Mozilla Firefox 3.6 lub wersje wyższe albo Opera 11.50 lub wersje wyższe albo Chrome 13 lub wersja wyższa.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez WP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, WP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
 3. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, WP stosuje pliki zwane cookies. Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
 4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, WP używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez WP także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb WP i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami), związanych z prezentacją reklam w Portalu Wirtualna Polska, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców, a także związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
 5. Cookies są ustawiane w trakcie korzystania z serwisu internetowego i w żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 6. Cookies nie służą identyfikacji konkretnych osób, na ich podstawie WP nie ustala tożsamości Użytkowników.
 7. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Wirtualna Polska oraz doprowadzi do utraty zapisanego przez Użytkownika w ramach Usługi wyboru operatora telewizji kablowej lub cyfrowej.
 8. Bez uprzedniej zgody WP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.
 9. Użytkownik nie może oznaczać swoich list kanałów określeniami, które będą zawierały: treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, adresy internetowe lub łącza (odnośniki, linki) do jakichkolwiek stron internetowych, treści naruszające prawa WP i prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez WP z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego. Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za określenia użyte przez niego w nazwie jego list kanałów.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przez Użytkownika, którego reprezentuje, przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 11. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa WP.

 1. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu lub/i Usługi lub/i Formularzy, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od WP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Usługi.
 3. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub/i zapisanego przez Użytkownika wyboru operatora telewizji kablowej lub cyfrowej oraz stacji i audycji telewizyjnych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od WP.
 4. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło z winy nieumyślnej.
 5. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WP jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 6. WP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane (w tym dane osobowe) lub/i informacje.
 7. WP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, a także za udostępnienie innym osobom bez zgody Użytkownika indywidualnego adresu internetowego publicznej listy kanałów Użytkownika przez osoby, które otrzymały ten adres od Użytkownika (określone w punkcie III.10 Regulaminu).
 8. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych dotyczących Użytkownika uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. WP może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 11. WP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 12. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 13. WP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi (zamknięcia Usługi) w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych, w terminie siedmiu dni od dnia poinformowania o tym Użytkowników. WP poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WP na stronach internetowych Serwisu.
 14. WP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Użytkownikowi korzystającemu z funkcjonalności udostępnionych w ramach Usługi, które nie wymagają uprzedniego zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska następuje w sposób określony w punkcie VI.13 Regulaminu.
 15. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie, bez względu na miejsce zamieszkania Użytkownika. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Usługi jest miejsce, w którym WP ma siedzibę. Usługa w Serwisie jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym WP ma siedzibę. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy WP i Użytkownikiem podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 16. Wyłącznym źródłem zobowiązań WP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. WP jest uprawniona do zablokowania możliwości korzystania z Usługi lub/i zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  1. w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
  2. w przypadku nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu;
  3. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych;
  4. w przypadku rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi (zamknięcia Usługi);
  5. w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia).
 18. W przypadkach określonych w punkcie VI.17 podpunkt a) i b) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi Użytkownikowi korzystającemu z funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi, które wymagają uprzedniego zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska, następuje po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika odnośnie naruszenia przez niego przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia do Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika odnośnie naruszenia przez niego przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, WP może zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi. W pozostałych przypadkach określonych w punkcie VI.17 Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi takiemu Użytkownikowi następuje bez powiadomienia Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.13 Regulaminu.
 19. W związku z tym, że Użytkownik korzystający z funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi, które nie wymagają uprzedniego zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska, nie udostępnia WP danych umożliwiających skontaktowanie się z Użytkownikiem, zaprzestanie świadczenia Usługi takiemu Użytkownikowi następuje bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.13 Regulaminu.
 20. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła, za pomocą którego loguje się on do swojego Konta Portalu Wirtualna Polska. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła określonego w zdaniu poprzednim nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialności na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 21. W przypadku upływu czasu trwania Usługi lub zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, WP usunie zapisany przez Użytkownika wybór stacji i audycji telewizyjnych z serwera WP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku zapisów zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia zapisów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

VII. Korespondencja.

 1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez Użytkownika lub z którego otrzymała korespondencję od Użytkownika lub na Konto poczty elektronicznej udostępnianej Użytkownikowi przez WP.
 2. WP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego lub z którego otrzymała korespondencję od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.
 4. WP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika na skutek podania przez nich błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez nich możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia WP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję WP uważa się za dostarczoną do Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego z dniem wysłania tej korespondencji przez WP.

VIII. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego).
 2. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7 (siedmiodniowego) okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację WP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika wskazany w punkcie VII.2 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 3. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.
Regulamin usługi Moje Kanały | Program tv został dostarczony i opracowany przez media-press.tv